รายละเอียดสถาบันญี่ปุ่น

国際人文外国語学院

ที่อยู่: 3-26-13 国際人文ビル

東京都中野区南台 โตเกียว
URL http://jb-ash.moo.jp/